PicHall

MVC De BNPPF Vlierboys

Gebruiksovereenkomst

Deze gebruiksovereenkomst is van toepassing op de website www.vlierboysbrugge.be.
Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met de inhoud van deze gebruiksovereenkomst. Als u hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u deze website te verlaten.

De teksten op deze site zijn met de grootste zorg samengesteld. MVC De BNPPF Vlierboys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze site. Noch MVC De BNPPF Vlierboys, noch het bestuur en leden zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op informatie opgenomen in de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

MVC De BNPPF Vlierboys kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan MVC De BNPPF Vlierboys niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Deze overeenkomst valt onder het Belgische recht en elke betwisting over de interpretatie of over de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Brugge.


Privacy verklaring van MVC De BNPPF Vlierboys

MVC De BNPPF Vlierboys hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

MVC De BNPPF Vlierboys houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als MVC De BNPPF Vlierboys zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

MVC DE BNPPF VLIERBOYS
Albert Dyserynckstraat 46
8200 Sint-Andries
e-mail: info@vlierboysbrugge.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door MVC De BNPPF Vlierboys verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

MVC De BNPPF Vlierboys bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Persoonsgegevens worden bijgehouden tot beëindiging van het lidmaatschap.

In het historisch archief van de ledenadministratie worden persoonlijke identificatiegegevens beperkt tot naam, voornaam en een pseudoniem. Ze worden bewaard tot einde bestaan MVC De BNPPF Vlierboys.

Beeldmateriaal wordt bewaard tot einde bestaan MVC De BNPPF Vlierboys..

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Uw rechten omtrent uw gegevens

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.vlierboysbrugge.be. (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze leden.

Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van AWStats om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. AWStats maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. De gegevens over het gebruik van de website worden verzonden naar AWStats. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van bezoekers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. AWStats mag deze informatie aan derden verschaffen indien AWStats hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens AWStats verwerken. U kunt de installatie van cookies verhinderen in de instellingen van uw browser. Het kan echter zo zijn dat u dan niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door AWStats op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan per e-mail naar info@vlierboysbrugge.be of per brief naar:

MVC DE BNPPF VLIERBOYS
Albert Dyserynckstraat 46
8200 Sint-Andries

Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie via e-mail naar commission@privacycommission.be (dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming).

Wijziging Privacy statement

MVC De BNPPF Vlierboys kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 17 mei 2018.

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.