Statuten
PicHall

MVC DE BNPPF VLIERBOYS

Feitelijke Vereniging


Statuten

1. Omschrijving van de vereniging
2. Leden
3. Bestuur
4. Algemene vergadering
5. Problemen binnen de vereniging


HOOFDSTUK I: OMSCHRIJVING VAN DE VERENIGING

ARTIKEL 1

1.1 De naam van de vereniging luidt “MVC De BNPPF Vlierboys”. BNPPF is de afkorting van BNP Paribas Fortis.

1.2 De vereniging is niet verbonden met een overkoepelende nationale of regionale organisatie.
      De vereniging is aangesloten bij de Brugse Sportraad.

ARTIKEL 2

De vereniging werd stilzwijgend opgericht op 15 januari 1988 voor onbepaalde duur als een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid onder de benaming MVC De ASLK Vlierboys.

De naam van de vereniging wordt bij deze gewijzigd tot MVC De BNPPF Vlierboys.

ARTIKEL 3

De vereniging is gevestigd te 8200 Sint-Andries, Albert Dyserynckstraat 46, waarnaar alle correspondentie geldig wordt verricht.

ARTIKEL 4

4.1 Het doel van de vereniging is het wekelijks organiseren van een minivoetbalwedstrijd voor de leden,
      bij voorkeur op dinsdagavond”. Het vermogen van de vereniging moet worden aangewend voor dit doel.

4.2 Het is de vereniging toegelaten om alle activiteiten te ondernemen die dit doel bevorderen.

4.3 Zij kan in deze zin ook, op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, doch slechts voor zover de opbrengst
hiervan uitsluitend wordt besteed aan dit doel.

4.4 De vereniging heeft geen BTW nummer.

Terug naar boven


HOOFDSTUK II: LEDEN

ARTIKEL 5

De vereniging telde bij de oprichting minstens 3 leden, o.a. Dany Decramer, Ronny Grymonpré en Dany Verbrugghe.

De hoedanigheid van lid is niet overdraagbaar en eindigt met de dood.

Indien het aantal leden daalt tot minder dan 3, dan wordt de vereniging ontbonden.

ARTIKEL 6

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken.

Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden.

ARTIKEL 7

De nieuwe leden worden door het bestuur aangenomen. Hiertoe moet een formulier “Aanvraag lidmaatschap bij De BNPPF Vlierboys” door het kandidaat-lid aan het adres van de vereniging worden gericht.

Het kandidaat lid onderschrijft de missie, de doelstellingen en de statuten van De BNPPF Vlierboys door het aanvraagformulier onderaan te voorzien van naam en handtekening voorafgegaan door het eigenhandig geschreven “gelezen en goedgekeurd”.

De beslissing van het bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid; een eventuele weigering moet niet worden gemotiveerd.

De nieuwe leden worden door het bestuur toegevoegd aan het 'register van leden' , waarin de naam, voornaam , woonplaats, geboortedatum, ICE telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en e-mailadres van de leden van de vereniging vermeld staan.

Het bestuur kan beslissen om een lid dat niet meer actief kan deelnemen aan minivoetbalwedstrijden en een grote staat van verdienste bij de vereniging heeft opgebouwd, te benoemen tot erelid.

Een kandidaat erelid wordt voorgedragen door de leden. Het bestuur beslist. De beslissing van het bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid; een eventuele weigering moet niet worden gemotiveerd.

In het ledenregister wordt onderscheid gemaakt tussen Kernspelers, Gastspelers en Ereleden. Enkel de Kernspelers hebben stemrecht in de algemene vergadering.

Het ledenregister moet constant up to date gehouden worden! Als de ledensamenstelling van de vereniging verandert, moet het register binnen de acht dagen nadat de raad van bestuur er kennis heeft van gekregen, aangepast worden.

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur dat dit register geactualiseerd wordt. Het is onvoldoende dit slechts jaarlijks te doen als in de loop van het jaar verschillende wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Door het aanvaarden van het lidmaatschap aanvaarden de leden de statuten van de vereniging.

De geldig, namens de vereniging aangegane verbintenissen, verbinden alle bestuurders en leden van de vereniging hoofdelijk en ondeelbaar.

ARTIKEL 8

8.1 Maandelijkse bijdrage

De maandelijkse bijdrage van de kernspelers wordt door het bestuur vastgesteld op 10 euro.
Deze bijdrage mag enkel gestort worden via een bancaire overschrijving en bij voorkeur via een doorlopende opdracht.

De betaling gebeurt bij aanvang van elke maand.

Het lid moet zelf het initiatief nemen via zijn bank om een overschrijving of een doorlopende opdracht aan te maken. Opgelet: de overschrijving of doorlopende opdracht moet voorzien zijn van de mededeling “LIDGELD”.

De bijdrage van de gastspelers wordt door het bestuur vastgesteld op 3 euro per wedstrijd met een maximum van 10 euro per maand. Deze bijdrage dient contant betaald te worden voor aanvang van elke wedstrijd waaraan de gastspeler deelneemt.

De ereleden betalen geen bijdrage.

8.2 De vereniging ontvangt tevens subsidies vanwege:

- Club BNP Paribas Fortis Brugge VZW
- Stad Brugge – werkingssubsidie sportverenigingen

ARTIKEL 9

9.1 Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden.

Hij moet dit schriftelijk meedelen aan het adres van de vereniging.
Een lid dat zijn maandelijkse bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.

9.2 De Algemene Vergadering kan besluiten een lid uit te sluiten.

De beslissing daartoe wordt genomen met een 2/3 meerderheid.

Terug naar boven


HOOFDSTUK III: BESTUUR

ARTIKEL 10

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van minstens 3 personen.

De bestuurders duiden onder elkaar minstens een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

ARTIKEL 11

De bestuurders worden voor onbepaalde duur door de Algemene Vergadering benoemd. Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen en zijn te allen tijde afzetbaar door de Algemene Vergadering (cf. art. 19.2)

Indien het aantal bestuurders door vrijwillig ontslag minder bedraagt dan het aantal voorgeschreven door art. 10, moet de Algemene Vergadering zo snel mogelijk een nieuwe bestuurder benoemen. In afwachting blijven enkel de overgebleven bestuurders bevoegd.

Indien het aantal bestuurders door afzetting of overlijden minder bedraagt dan het aantal voorgeschreven door art. 10, moet de Algemene Vergadering zo snel mogelijk een nieuwe bestuurder benoemen. In afwachting blijven enkel de overgebleven bestuurders bevoegd.

ARTIKEL 12

12.1 Het bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter.

De voorzitter is gehouden het bestuur bijeen te roepen:
- minstens 2 x per voetbalseizoen
- op verzoek van elke bestuurder
- op verzoek van minstens 3 leden

12.2 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien deze afwezig is, door de ondervoorzitter
of indien ook deze afwezig is door de oudste aanwezige bestuurder (in leeftijd).

12.3 Het bestuur kan slechts beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is.

De beslissingen worden genomen bij unanimiteit van de aanwezige bestuurders.

12.4 Van elke vergadering van het bestuur worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter
en de secretaris of door 2 andere bestuurders.

De uittreksels die moeten voorgelegd worden aan derden, waaronder de bank, worden geldig ondertekend door
de voorzitter en de secretaris of door 2 andere bestuurders.

ARTIKEL 13

13.1 De vereniging wordt in alle handelingen en betrekkingen, in of buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door
tenminste drie bestuurders.

13.2 Het bestuur kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen echter overdragen aan één of meer bestuurders
of derden.

De beslissing tot het geven van dergelijke volmacht wordt overeenkomstig art. 12.3 genomen bij unanimiteit.

De beslissing wordt bekendgemaakt aan derden door de handtekening van alle bestuurders.

13.3 Indien een bestuurder volmachtdrager is, mag deze niet deelnemen aan de stemming waarbij wordt beslist over
de intrekking van zijn volmacht.

De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid.

Het resultaat van deze stemming wordt bekendgemaakt aan derden door de handtekening van alle overige bestuurders (andere dan de persoon wiens volmacht wordt ingetrokken).

ARTIKEL 14

Het bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering voor deze die uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden overeenkomstig art. 16.

Terug naar boven


HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 15

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien deze afwezig is, door de ondervoorzitter of indien ook deze afwezig is door de oudste aanwezige bestuurder (in leeftijd).

Elk stemgerechtigd lid beschikt over één stem. Elk stemgerechtigd lid kan zich door een ander stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 16

De Algemene Vergadering is bevoegd voor:

- benoeming en afzetting van bestuurders (art 19.2)
- uitsluiting van leden (art 19.3)
- goedkeuring van begroting en rekeningen
- wijziging van de statuten (art 19.4)
- wijziging van het doel van de vereniging (art 19.5)
- ontbinding van de vereniging en bepaling van de bestemming van het vermogen (art 19.6)
- koop op afbetaling, of lening of krediet voor een bedrag in kapitaal vanaf 1.000 euro (art 19.7)

ARTIKEL 17

17.1 De vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vereniging zulks eist of wanneer minstens
de helft van de leden hierom verzoekt.

17.2 De oproepingen tot de Algemene Vergadering moet ondertekend zijn door de voorzitter van het bestuur of
door 2 bestuurders.

Elk lid moet bij gewone brief of e-mail worden opgeroepen ten minste 14 dagen voor de vergadering. In deze brief worden plaats, dag en uur van de vergadering vermeld. Elk onderwerp dat zal behandeld worden op de vergadering moet in deze uitnodiging vermeld staan, zo niet kan het niet worden behandeld.

ARTIKEL 18

Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris of door 2 andere bestuurders.

De uittreksels die moeten worden overgelegd aan derden worden op dezelfde wijze ondertekend, of door de meerderheid van de leden van de Algemene Vergadering.

ARTIKEL19

19.1 De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige vertegenwoordigde stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of zijn vervanger.

19.2 De Algemene vergadering benoemt de bestuurders overeenkomstig art 19.1

Een bestuurder mag niet deelnemen aan de stemming waarbij wordt beslist over zijn afzetting.
De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid.
Na de afzetting wordt er eventueel gestemd over de aanduiding van een nieuwe bestuurder; dit is verplicht indien er door de afzetting slechts twee bestuurders overblijven.

Tot staving van de afzetting van een bestuurder en/of de benoeming van een nieuwe bestuurder wordt een uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering overhandigd aan de belanghebbende derden.
Dit uittreksel wordt ondertekend overeenkomstig art.18.

19.3 Een meerderheid van 2/3 van de stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid.

19.4 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien 2/3 van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd is. Indien dit quotum niet wordt bereikt kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen; deze zal geldig kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezigen.
Voor elke statutenwijziging is een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede vergadering.

Voor de bekendmaking van de beslissing aan derden moeten alle bestuurders tekenen.

19.5 Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met eenparigheid van alle leden worden besloten.

19.6 Voor de beslissing tot ontbinding van de vereniging en de bepaling van de bestemming van het vermogen
(conform art.6) gelden de regels beschreven in art 19.4

19.7 Elke beslissing tot het sluiten van overeenkomsten inzake koop op afbetaling, of lening of krediet voor een
bedrag in kapitaal vanaf 1.000 EUR, moet worden goedgekeurd overeenkomstig de regels beschreven in art.19.4.

Terug naar boven


Hoofdstuk V: PROBLEMEN BINNEN DE VERENIGING

ARTIKEL 20

Indien zich binnen de vereniging problemen voordoen die het vertrouwen van de leden of derden ernstig schaden en tot gevolg hebben dat het beheer van de vereniging ernstig in gedrang komt, kan de blokkering van de bankrekening(en) voor verdere verrichtingen worden gevraagd door twee bestuurders gezamenlijk.

Eén lid van de vereniging – dat geen bestuurder is – kan individueel niet de blokkering vragen, tenzij een rechterlijke beschikking wordt voorgelegd.

De leden van de vereniging kunnen binnen de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid beslissen om de bankrekeningen te blokkeren. In dat geval wordt een uittreksel uit de notulen van de vergadering aan de bank overhandigd overeenkomstig art. 19.2.

Voor de deblokkering van de bankrekeningen moeten alle bestuurders samen optreden, tenzij een beslissing van de Algemene Vergadering of een rechterlijke beschikking wordt voorgelegd.

Aldus opgemaakt in 5 exemplaren waarvan één exemplaar voor elke partij en aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Op 29 augustus 2019 ondertekend door:
     - Dany Decramer, Voorzitter/Penningmeester
     - Patrick Broucke, Ondervoorzitter
     - Stefaan Vansteeland, Secretaris
     - Paul Van Parys, Public Relations & Events
     - Luc Van de Water, Webmaster

Terug naar boven